Missie, visie & doelstellingen

Ieder kind heeft het recht om te spelen. Het spelen draagt bij aan een sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Hierdoor kunnen zij zich optimaal ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Kinderen hebben dat recht onafhankelijk van hun thuissituatie en (economische) mogelijkheden van hun ouders of verzorgers.

Organisatievisie
Wij werken aan het realiseren van deze visie vanuit onze betrokkenheid met kinderen (en hun ouders of verzorgers). Wij dragen hier actief aan bij en doen dit met zo veel mogelijk vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

Missie

 1. Kinderen die geen of beperkt toegang hebben tot goed en deugdelijk speelgoed de mogelijkheid geven om te spelen door hen gratis speelgoed te verstrekken
 2. Kinderen (onder meer) daardoor in staat stellen zich in sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief opzicht (optimaal) te ontwikkelen
 3. Kinderen en hun ouders een luisterend oor bieden en eventueel doorverwijzen naar professionele hulpverleners (zie ook huishoudelijk reglement)Goed en deugdelijk speelgoed is speelgoed dat:
  • Uitnodigt tot creatief, fantasierijk en/of educatief spel
  • Heel, compleet en bruikbaar is
  • Sociale en/of motorische ontwikkeling stimuleert
  • Aantrekkelijk is voor kinderenDigitale media wordt alleen gegeven als dat in onze visie bijdraagt aan de cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. We zijn terughoudend in het geven van speelgoed dat geweld propageert.

  Hoe realiseren we onze missie en doelstellingen? We doen dat door:

  A. Organisatie
  • Elkaar met respect en integer te behandelen, zonder oordeel
  • Ons beleid (normen en waarden) actief uitdragen over hoe om te gaan met elkaar
  • Een actief en betrokken bestuur te hebben
  • Vrijwilligers handelen naar het huishoudelijk reglement
  • Een zinvolle vrijetijdsbesteding en ontmoetingsplek te zijn voor vrijwilligers
  • Onze vrijwilligersfamilie te vinden, aan ons en de missie te binden en te boeien bij het helpen van de kinderen
  • Een stabiel financieel fundament op te bouwen en te houden
  • Te blijven reflecteren en leren

B. Werving
• Een netwerk aan verwijzers op te bouwen en te behouden
• Ouders en kinderen op te zoeken en te attenderen op ons bestaan

C. Winkel en speelgoed
• Goed en mooi speelgoed weg te geven
• Speelgoed verzorgd, leuk en attractief te presenteren, waardoor kinderen echt het gevoel krijgen een cadeautje uit te zoeken
• De winkel als stabiele factor te presenteren; goed verzorgd en attractief

D. Bezoekers
• Een bezoek aan onze winkel een uitje te laten zijn voor kinderen en ouders door de winkel een echte speelgoedwinkel te laten zijn
• Een plek van rust te bieden met een kopje koffie, koekje en een zitje
• Een ontmoetingsplek te zijn voor ouders
• Een luisterend oor te bieden aan zowel ouder als kind
• Ouders te helpen om met aandacht speelgoed uit te zoeken dat past bij de interesses, leeftijd en ontwikkeling van het kind

E. Projecten

Activiteiten
Om de organisatie in staat te stellen de visie, missie en doelstellingen te verwezenlijken zijn de volgende activiteitengroepen van belang:
• De inrichting en voorraadbeheer van de winkel
• Periodiek terugkerende projecten (bijvoorbeeld Sinterklaasfeest, NLDoet)
• Incidentele projecten (deze kunnen omgezet naar een terugkerend project, maar dat is een aparte beslissing)
• Ontwikkeling van nieuwe doelen en activiteiten
• Bedrijfsvoering en organisatie:
o Vrijwilligers
– Werven
– Binden
– Boeien

• Verwijzers
o Voedselbanken
o Overige externe verwijzers

• Logistiek
o Voorraadbeheer
o Inrichting winkel

• Financiën
o Sponsoring
o Fondsenwerving

• Communicatie
o Website
o Algemeen

Voor het verwezenlijken van onze missie en doelstellingen werken wij samen met verschillende – al dan niet ideële – organisaties en partijen. Dit betekent niet dat wij daarmee ook het gedachtegoed van deze partijen onderschrijven.